Bytové domy

vytlačiť

VÝSTAVBA - BYTOVÉ DOMY

Od roku 2013 sa zaoberáme realizáciou stavieb bytových domov. Na základe zákona o dotáciách a zákona o ŠFRB majú obce možnosť získať do vlastníctva nájomné byty s nenávratnou dotáciou od Ministerstva dopravy a výstavby až do výšky 50% z celkových nákladov. Zvyšné financie môže obec získať vo forme výhodného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 
Tieto byty po dokončení slúžia ako nájomné bývanie pre obyvateľov obcí a miest.

Starostov, ktorí rozmýšľajú, či sa do výstavby pustiť, môžeme ubezpečiť, že sa špecializujeme práve na stavby v obciach, pretože vieme, že sami nemajú personálne kapacity na to, aby mohli zvládnuť výstavbu od projektu až po kolaudáciu, popritom pripraviť podklady pre získanie financií (nenávratné dotácie, úver zo ŠFRB) a časovo zvládať celú agendu s tým súvisiacu. Preto obciam ponúkame kompletný servis súvisiaci s realizáciou takéhoto zámeru.

Tento proces má viacero fáz:

Príprava projektu:

 • Výber vhodného pozemku a jeho vysporiadanie (kúpa)
 • Vypracovanie projektu pre územné konanie
 • Vybavenie územného rozhodnutia
 • Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na všetky stavebné a inžinierske objekty
 • Vybavenie stavebného povolenia

Príprava finančného zabezpečenia:

 • Vypracovanie podkladov pre získanie nenávratnej dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby (MDV SR)
 • Vypracovanie podkladov pre získanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)

Realizácia zámeru:

 • Vypracovanie realizačného projektu stavby
 • Realizácia stavby
 • Kolaudácia

Prevod nehnuteľnosti do vlastníctva obce:

 • Vypracovanie Protokolu o skutočnom vyhotovení stavby a vybavení bytov a vypracovanie Záverečného technicko-ekonomického hodnotenia – tieto slúžia ako podklad pre výkon fyzickej kontroly stavby zo strany MDV SR a ŠFRB
 • Príprava podkladov pre zriadenie záložného práva voči MDV SR a ŠFRB
 • Vypracovanie Kúpnej zmluvy s rešpektovaním požiadaviek a zásad definovaných poskytovateľmi dotácie a podpory (MDV SR a ŠFRB)
 • Príprava ostatných protokolov pre odovzdanie bytov do vlastníctva

Realizácia takéhoto zámeru prebieha formou developerského projektu, kde všetky hore uvedené činnosti zastrešuje naša spoločnosť, za spolupôsobenia obce. Teší nás, že sa nám podarilo za tento krátky čas odovzdať do užívania viac ako 100 bytov a ďalšie sú vo výstavbe.

Sme takisto hrdí na ocenenia, ktoré sme získali v súťaži „PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE“ ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo dopravy a výstavby, kde nami postavené bytové domy sa umiestnili na prvých dvoch priečkach. Ocenenia boli udelené za kvalitu projektu a kvalitu stavebných prác. Teší nás to o to viac, že sme dokázali, že aj sociálne nájomné byty môžu byť postavené vo výnimočnej kvalite a v štandarde, na ktorý sú stavebníci zvyknutí pri individuálnej výstavbe.