Doplnkové činnosti

vytlačiť

PRÍPRAVA – PROJEKTY – LEGISLATÍVA – OCEŇOVANIE

Okrem samotnej realizácie stavieb vieme pokryť všetky potreby stavebníka v procese výstavby. Či je to príprava stavby, projektovanie a oceňovanie stavebných prác, legislatívne konania, výkon činnosti stavebného dozoru, ale takisto aj kolaudácia a prípadné ohodnotenie stavby pre potreby úveru.
 Pri našom podnikaní sa sústreďujeme na to, aby klient v spleti stavebných firiem a poskytovateľov služieb našiel jedného partnera, ktorý dokáže zastrešiť stavbu od A po Z.

Projekty

PROJEKTY

Projektantskej činnosti sa sami nevenujeme, ale dokážeme pre Váš zámer zabezpečiť všetky stupne projektovej dokumentácie:

 • projekty pre územné konanie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt

Kvalitný projekt je jedným zo základných predpokladov pre neskoršiu bezproblémovú realizáciu, preto doporučujeme len projektantov, s ktorými máme dlhodobo dobré osobné skúsenosti.


INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Na základe projektovej dokumentácie zabezpečíme vydanie všetkých povolení potrebných pre zahájenie realizácie stavby:

 • rozhodnutie o umiestnení stavby (územné rozhodnutie)
 • stavebné povolenie na všetky stavebné objekty
 • stavebné povolenie pre vodné stavby a inžinierske stavby

K týmto povoleniam zabezpečíme všetky potrebné vyjadrenia a rozhodnutia príslušných orgánov, pričom koordinujeme komunikáciu úradov s projektantom stavby a dohliadame na zapracovanie pripomienok do jednotlivých stupňov stavebnej dokumentácie.

Inžinierska činnosť

Dozor

STAVEBNÝ DOZOR

Vykonávame stavebný dozor na stavbách realizovaných dodávateľsky aj svojpomocne. Naša činnosť zahrňuje:

 • kontrolu kvality prevádzaných prác
 • dodržiavanie predpísaných technologických postupov
 • kontrolu súladu realizácie s projektovou dokumentáciou
 • finančnú kontrolu plnenia na základe odsúhlaseného rozpočtu

Činnosť vykonávame pre investorov veľkých developerských projektov, ale ja pre stavebníkov rodinných domov.


OHODNOCOVANIE STAVIEB

Vypracujeme pre Vás znalecké posudky, prípadne odborné stanoviská potrebné v procese realizácie stavieb:

 • ohodnotenie pozemkov a stavieb pre účely zriadenia záložného práva pre banku financujúcu výstavbu nehnuteľnosti
 • ohodnotenie nehnuteľnosti pre účel zápisu rozostavenej stavby do katastra nehnuteľností

...ale aj pre iné účely:

 • prevod nehnuteľností – kúpa, predaj, darovanie
 • ocenenie nepeňažného vkladu nehnuteľnosti do firmy
 • dedičské konania
 • exekučné konania
 • vysporiadanie spoluvlastníctva u súkromných aj firemných nehnuteľností
Ohodnocovanie stavieb